Pharmbicon

Podstawy prawne badania czytelności ulotki

Rozporządzenie MZ z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki (Dz.U.10.84.551 z dn. 18 maja 2010 r.)

Dyrektywa 2001/83/CE z późniejszymi zmianami – Dyrektywa 2004/27/EC:

 • Art. 59 (3) „Treść ulotki dla pacjenta powinna odpowiadać rezultatom konsultacji w grupach docelowych użytkowników produktu leczniczego i zapewnić prawidłowość, przejrzystość i łatwość używania produktu leczniczego”.
 • Art. 61 (1)  „Wyniki badania czytelności ulotki należy dostarczyć do właściwych władz”.
 • 28 (2) i (3)  “Harmonizacja treści ulotki w krajach UE dotyczy produktów rejestrowanych również w procedurze DCP oraz MRP”.

Prawo Farmaceutyczne art.10 ust. 9 z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533,z późn. zm.)

 • Wykonanie badania jest niezbędne przy dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego przez podmiot odpowiedzialny we wszystkich obowiązujących procedurach oraz wprowadzaniu zmian, jeżeli mają wpływ na treść ulotki.
 • Badanie wymagane jest zawsze, gdy
  • wprowadzana jest nowa cząsteczka do obrotu
  • następuje zmiana statusu dostępności produktu leczniczego
  • wprowadza się nową postać farmaceutyczną
  • w przypadku leków „niebezpiecznych”